789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 16/4/2020 | 16:42 GMT +7

Giới thiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực 05/3/2020, thay thế cho Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Nghị định cũng có những thay đổi quan trọng về thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản hành chính so với quy định trước đây.

Toàn văn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN