789bet life bấm vào để nhập

Thứ Tư, 13/1/2021 | 09:26 GMT +7

Cải cách hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc  ban hành các Văn bản về Cải cách hành chính. 789bet life , ban hành các văn bản cải cách hành chính như sau

 

STT Tên văn bản Số văn bản, ngày ban hành Tải về
1 Chương trình hành động Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cáp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2020 423/KH-ĐHHL; 26/4/2021 Tải về
2 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cai cách hành chính năm 2021 205/KH-ĐHHL, 03/3/2021 Tải về
3 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 46/KH-ĐHHL, 13/01/2022 Tải về
4 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 43/KH-ĐHHL, 13/01/2021 Tải về
5 Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, trường ĐHHL 1005/KH-ĐHHL, 04/10/2021 Tải về
6 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 228/KH-ĐHHL, 25/2/2022 Tải về
7 Quyết định  về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 789bet life ; 152/QĐ-ĐHHL ngày 09/02/2022
8 Kế hoạch số  về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ năm 2022 448/KH-BCĐ ngày 31/3/2022
9 Kế hoạch về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 1695/KH-ĐHHL ngày 30/11/2022 Tải về
10 Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh về một số giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đỏi số tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến 2023 304/KH-UBND, ngày 26/12/2022 Tải về
11 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ năm 2022 448/KH-BCĐ, ngày 31/3/2022 Tải về
12 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh 4788/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Tải về

 

BÌNH LUẬN