789bet life bấm vào để nhập

Thứ Ba, 2/4/2019 | 15:18 GMT +7

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

 1. Giới thiệu chung

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hiệu bộ – 789bet life (Cơ sở 1)

+ Email: [email protected]

 1. Chức năng nhiệm vụ của phòng bao gồm:

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học có chức năng tham mưu, quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện các công việc về quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ trong hoạt động quản lý khoa học

 • Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học công nghệ để tạo ra tri thức và sản phẩm mới.
 • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
 • Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, các vườn ươm công nghệ, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới.
 • Tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng theo yêu cầu phát triển của 789bet life , yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ trong hoạt động hợp tác quốc tế

 • Liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài;
 • Họp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;
 • Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và các hoạt động giáo dục khác trong trường;
 • Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý của trường;
 • Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, người học;
 • Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

BÌNH LUẬN