789bet life bấm vào để nhập

Chủ Nhật, 4/6/2023 | 08:47 GMT +7

Khoa Văn hoá tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “ Kỷ niệm 80 năm ra đời: Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023)”

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 09/3/2023, Khoa Văn hoá tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm ra đời: Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023)” tại phòng Hội thảo tầng 7, cơ sở 2A, 789bet life . Tham dự sinh hoạt […]

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 09/3/2023, Khoa Văn hoá tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm ra đời: Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023)” tại phòng Hội thảo tầng 7, cơ sở 2A, 789bet life .

Tham dự sinh hoạt chuyên môn có TS Ngô Hải Ninh Trưởng khoa Văn hoá, ThS Nguyễn Duy Cường cùng toàn thể các giảng viên và 80 sinh viên các lớp ĐHQLVH K6, K7, K8 của khoa Văn hoá.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ThS Nguyễn Duy Cường đã trình bày và giới thiệu nội dung cơ bản của  Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943) bao gồm năm phần: (1). Cách đặt vấn đề; (2). Lịch sử và tính chất của văn hoá Việt Nam; (3). Nguy cơ của văn hoá Việt Nam dưới ách phát xít Nhật- Pháp; (4). Vấn đề cách mạng Văn hoá Việt Nam; (50. Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hoá Mácxit Đông Dương và nhất là của những nhà văn hoá Mácxit Việt Nam.

ThS Nguyễn Duy Cường – Phó trưởng khoa Văn hoá, trình bày tại buổi sinh hoạt chuyên môn.

Tiếp sau phần nội dung trình bày của ThS Nguyễn Duy Cường là phần trao đổi, phân tích của các giảng viên, sinh viên  để  làm rõ hoàn cảnh ra đời, tác giả của đề cương Văn hoá Việt Nam (1943), nơi viết bản đề cương Văn hoá…cũng như giới thiệu khái lược lại cho sinh viên khoa Văn hoá về chủ tịch nước qua các thời kỳ, nhấn mạnh nội dung chính của Đề cương văn hoá là: Dân tộc hoá,  Khoa học hoá, Đại chúng hoá.

Nội dung trao đổi và thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên môn

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn, TS. Ngô Hải Ninh khẳng định lại Đề cương văn hoá năm 1943, trải qua 80 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đồng thời, đánh giá cao và ghi nhận sự chuẩn bị và tham gia tích cực của các giảng viên, sinh viên các lớp đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề sau tốt hơn, phong phú hơn.

                                                                                    Hải Ninh

BÌNH LUẬN