789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 14/6/2018 | 14:57 GMT +7

Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 789bet life

Cùng với các khoa, phòng và trung tâm trong Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 789bet life tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến sinh viên; tham gia tuyên truyền vận động và tổ chức cho đoàn viên, sinh viên thực hiện các hoạt động của Nhà trường; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài trường, Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh để thực hiện các chương trình liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

Đoàn Thanh niên tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, sinh viên và tổ chức Đoàn.

 

BÌNH LUẬN