789bet life bấm vào để nhập

Thứ Hai, 6/3/2023 | 10:06 GMT +7

Văn bản Kiểm tra Giám sát của Đảng

Tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/UBKTTU, ngày 16/02/2023 của UBKT Tỉnh về việc “Tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS, Kỷ luật đảng năm 2023. Đảng ủy Trường ĐH Hạ Long tuyên truyền các VB của đảng như sau:

Toàn văn Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS, Kỷ luật đảng năm 2023, tải về tại đây

1.1a-QĐ-22-QĐTW-Công tác KTGS và kỷ luật của Đảng-28.07.2021

1.1b-HD-02-TW-Thực hiện QĐ22TW về công tác KTGS-09.12.2021

1.2a-QĐ-24-BCHTW-Thi hanh Dieu le Dang-30.07.2021

1.2b-HD-01-BCHTW-Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng-28.09.2021

1.3a-QĐ-37-TW-Quy định điều đảng viên không được làm-25.10.2021

1.3b-HD-02-UBKTTW-HD thực hiện QĐ37TW-29.11.2021

1.4a-KL-21-TW-Xây dựng, chỉnh đốn đảng-25.10.2021

1.4b-KH-03-TW-Thực hiện Kết luận 21-KLTW-01.12.2021

1.5a-KL-34-TW-Chiến lược KTGS của Đảng đến năm 2030-18.04.2022

1.5b-KH-52-UBKTTW-Thực hiện KL34TW-30.06.2022

1.6a-QĐ-69-TW-Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm-06.07.2022

1.6b-HD-05-UBKTTW-HD thực hiện QĐ69TW về THKL TCĐ,ĐV-22.11.2022

1.7-QĐ-89-TW-Quy trình thực hiện KTGS,THKL cấp ủy tỉnh đến cơ sở-01.12.2022

1.8-HD-03-UBKTTW-HD quy chế phối hợp kiểm soát TSTN-03.11.2022

1.9a-NQ-28-TW-Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng-17.11.2022

1.9b-KH-13-TW-Thực hiện NQHN lần thứ VI BCHTW-28.11.2022

1.10-QĐ-35-TW-Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật của BCH,BCT,BBT-15.10.2021

1.11-KL-01-TW-Tiếp tục thực hiện CT05TW-18.05.2021

1.12-KL-14-TW-Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo-22.09.2021

1.13-QĐ-354-UBKTTW-Quy trình thực hiện KTGS,THKL-22.12.2021

1.14-TB-20-TW-Bố trí cán bộ sau KL-08.09.2022

1.15.1-QĐ-85-TW-KTGS kê khai tài sản diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

1.15.2-QĐ-86-TW-Quy định giám sát trong Đảng_01.06.2017

1.15.3-HD-02-UBKTTW-HD thực hiện QĐ86-QĐTW về giám sát trong đảng-12.09.2017

1.15.4-QĐ-109-TW-Quy định về kiểm tra tu dưỡng, đạo đức, lối sống-03.01.2018

1.15.5-QĐ-01-TW-Quy định trách nhiệm UBKT trong phòng chống tham nhũng-10.05.2018

1.15.6-QÐ-195-TW-Quy định về chỉ đạo UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới-18.06.2019

1.15.7-QĐi-11-TW-Trách nhiệm tiếp, đối thoại với dân

1.15.8-QĐ-179-TW-Quy định về KTGS công tác cán bộ-25.02.2019

1.15.9-QĐ-205-TW-Quy định chống chạy chức, chạy quyền-23.09.2019

1.15.10-QĐ-41-TW về miễn nhiệm, từ chức

1.15.11-KL-23-TW-Tiếp tục thực hiện TB-312-TW-10.12.2021

2.1-QĐ-03-TU-Quy định tổ chức, hoạt động đoàn KTGS của BCH, BTV Tỉnh ủy-27.03.2017

2.2-QĐ-08-TU-Về KTGS viec KKTS-14.08.2017

2.3-CT-41-TU-KTGS ve QLSD ĐĐ va DT cong

2.4-QĐ-431-TU-Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật của BCH, BTVTU-25.11.2021

2.5-QĐ-750-TU-Phê duyệt Đề án KTGS của Đảng bộ tỉnh-20.09.2022

2.6-QĐ-873-TU-Quy trình thực hiện KTGS,THKL cấp chi bộ-13.01.2023

2.7-CTr-17-TU-CTHĐ thực hiện KL34TW-26.7.2022

2.8-QĐ-03-UBKTTU-Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư UBKTTU-26.12.2022

2.9-HD-04-TU-Cong tac nhan su UBKT tai dai hoi-18-03-2020

3.1-QĐ-02-ĐUK-KTGS việc kê khai tài sản cán bộ diện BTVĐUK quản lý-27.09.2017

3.2-QĐ-04-ĐUK-Quy định tổ chức hoạt động Đoàn KTGS của BCH, BTV ĐUK-08.06.2021

3.3-QĐ-06-ĐUK-Khen thưởng công tác KTGS-17.02.2022

3.4-QĐ-236-ĐUK-Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH, BTV ĐUK-25.02.2022

3.5-QĐ-02-UBKTĐUK-Tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên của UBKT ĐUK-28.04.2017

3.6-QĐ-87-UBKTĐUK-Quy định tổ chức hoạt động Đoàn KTGS của UBKT ĐUK-08.06.2021

3.7.1-CTr-13-ĐUK-Thực hiện KL21TW-25.02.2022

3.7.2-KH-84-ĐUK-Thực hiện KL34TW-29.06.2022

3.7.3-CTr-14-ĐUK-Chương trình hành động thực hiện KL34TW-12.8.2022

3.7.4-CV-256-ĐUK-Thực hiện nghiêm công tác dân số kế hoach hóa gia đình_11.06.2021

3.7.5-CV-528-ĐUK-Tăng cường triển khai thực hiện Quy định số 179

3.7.6-KH-218-UBKTĐUK-Thực hiện CTHĐ số 13-CTr-ĐUK-03.03.2022

3.7.7-CV-405-UBKTĐUK-Thống kê số liệu công tác KTGS-17.01.2023

BÌNH LUẬN