789bet life bấm vào để nhập

Thông báo

Phân công chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường

Ngày 21/10/2022, Hiệu trưởng đã phân công các đơn vị chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường tại kì họp quý IV năm 2022 (tại Công văn số 1490/ĐHHL-TCHC). Nội dung phân công như sau:

Văn bản ban hành

Các nghị quyết kì họp thứ XII (31/7/2023)

Kì họp thứ XII đã quyết nghị phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2025; ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; đồng thời quyết nghị miễn nhiệm 3 thành viên HĐT.

Nghị quyết kì họp thứ XI – Bổ nhiệm lại 2 phó hiệu trưởngCác nghị quyết kì họp thứ II (quý I năm 2021)Nghị quyết kì họp thứ X (Hội đồng Trường nhiệm kì 2020-2025)Các nghị quyết kì họp thứ IX (quý IV năm 2022)Các nghị quyết kì họp thứ VIII (quý III năm 2022)

Hội đồng trường