789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 14/6/2018 | 10:35 GMT +7

Giới thiệu BCH Đoàn TNCS Hồ Chính Minh nhiệm kỳ 2022 – 2024

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 789bet life có 8 liên chi đoàn (LCĐ khoa CNTT, Ngoại ngữ, Môi trường, Thủy sản, Sư phạm , Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa) và 01 liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường Thực hành Sư phạm trực thuộc.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 789bet life nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 15 đồng chí.