789bet life bấm vào để nhập

Thông báo – Sự kiện

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Ngày 09/12/2022, Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; đồng thời ban hành công văn số 1739/ĐHHL-TCHC về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Dưới đây là toàn văn Công văn 1739.

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm phó giáo sư

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 đã họp; Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 603/TB-ĐHHL về kết quả xét bổ nhiệm. Toàn văn Thông báo như sau: