789bet life bấm vào để nhập

Phòng KH-TC

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Toàn bộ các nội dung công khai theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Nhà trường công khai trên website, niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông qua các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng, Đề án tuyển sinh năm 2017, Kế hoạch năm học, Thời khoá biểu…
Dưới đây là toàn văn các báo cáo ba công khai:

Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

Ngày 01/01/2015 Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL về việc thành lập các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc 789bet life . Theo đó, có 23 phòng, khoa, trung tâm được thành lập, trong đó có Phòng Kế hoạch – Tài chính.