789bet life bấm vào để nhập

Đảng ủy

Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh” (30/10/1963 – 30/10/2023)

Thực hiện theo hướng dẫn số 591- HD/ĐU, ngày 22/9/2023 của Đảng ủy 789bet life  về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -30/10/2023), sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)”.

Chi bộ khoa Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”

Thực hiện theo hướng dẫn số 591- HD/ĐU, ngày 22/9/2023 của Đảng ủy 789bet life  về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -30/10/2023), sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ khoa Du lịch đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Chi bộ khoa Nghệ thuật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng”

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại cơ sở 2B 789bet life , Chi bộ Nghệ thuật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng”